Gjatë këtij viti shkollor planifikohet edhe programi “ Integrimi i edukatës ekologjike në procesin mësimor “ i cili përfshin planifikimin e integruar “ Lidhshmëri me programet mësimore “. Në planet vjetore do të përfshihet planifikimi i integruar me futjen e pikave nga 4 Eko-standardet  në lëndët ekzistuese mësimore dhe numrin e orëve pa ndryshuar planet mësimore.

 

I Eko-standard : Kursimi i energjisë

 

II Eko-standard : Kursimi i ujit

 

III Eko-standard : Mirëmbajtja e objekteve dhe mjedisit në shkollë

 

IV Eko-standard : Oborr i rregulluar dhe ekologjik