Shkolla do të bashkëpunojmë me organizatat joqeveritare për realizim të projekteve të

lejuara nga Qyteti i Shkupit.

Projektet në fushën e arsimit janë të grupuar sipas këtyre prioriteteve:

  • Avancimi i  të  drejtave  të  nxënësve  në  suaza  të  sistemit  të  shkollave  të

mesme

  • Avancimi i shëndetot dhe ambientit jetësorë
  • Edukimi dhe  trajnimi  i  shkollarëve  të  mesëm  për  avancim  të  aftësive  dhe

diturive nga fusha e oratorisë, sipërmarrësisë, marketingut dhe inovacioneve.

 

  • Organizatat shëndetësore

 

Me  qëllim  të  përkujdesjes  për  shëndetin  dhe  sigurinë  e  nxënësve,  shkolla  do  të

bashkëpunojë me Shtëpinë e shëndetit  –  Dispanzerin shkollorë, Institutin për shëndet

publik, OO e Kryqit të Kuq, Fondin për shëndetësi, Kompanitë e sigurimit të nxënësve. 

 

–           Mediumet

Të gjitha aktivitetet dhe ngjarjet, shkolla do ti promovojë në bashkëpunim me mediumet.

Me qëllim të promovimit të shkollës përmes mediumeve të shkruara dhe elektronike do të  informohet  opinioni  për  të  gjitha  aktivitetet  lidhur  me  realizimin  e  programit  për integrim të edukimit ekologjik në sistemin arsimorë të Maqedonisë.Në korridorin e shkollës do të vendoset eko panel përmes cilit do të njoftohen nxënësit, arsimtarët, punonjësit tjerë, prindërit dhe gjithë ata që do të vizitojnë shkollën.