Arsimtari përgjegjës : Shpresa Shabani

Koordinator : pedagogu – Safet Nuredini

Objektivat dhe qëllimet :

 • kujdesi për shëndetin
 • kontrollet e regullta shëndetësore, vaksinimi
 • ligjërata në lidhje me higjienën personale
 • rregullar dhe mënyrat e ushqimit në shkollë
 • sport, rekreim, ecje, shëtitje, etj.
 • vizitë njerëzve të moshuar dhe të pamundshëm
 • njohje me vlerat humane dhe parimet e veprimit human
 • njohja e nxënësve me elementet themelore të ndihmës së pare
 • aksionet humanitare, aksione të grumbullimeve të ndryshme dhe ndihma vullnetare
 • ligjërata në lidhje me sëmundje ngjitëse, dhënia e ndihmës së pare
 • ligjërata në lidhje me narkomaninë,alkoholizmin dhe mbrojta nga sëmundjet ngjitëse
 • shënimi i ditës së Kryqit të Kuq
 • ditës së dhënies së gjakut
 • ditës së luftës kundër sidës
 • ditës së ekologjisë